Αρτεμίδωρος….

Η συνέχεια της ιστορίας » το θαύμα της Βασσίλως» που  μας έκανε τη τιμή να συγγράψει  και να παραθέσει εδώ εν είδει σχολίων η Σεβαστή μας Μυλαίδη και Προγιαγιά  .  

Ο Αρτεμίδωρος, γόνος πλουσίου πατρός, ετάχθη υπό της μητρός του, όταν ακόμη ήτο παις αμούστακος, εις την εκκλησίαν και τύχη αγαθή τον έφερε να μαθητεύσει ως διάκονος παρά του ιερού Σπυρίδωνος.

Ήτο τολμηρός και καλόγνωμος και αρκούντως μελετηρός και υπάκουος, μέγα μειονέκτημα όμως είχε την πλουσίαν ξανθή κόμη, τους φωτεινούς οφθαλμούς και το ηρωικόν παράστημα, ουδέν εκ των ανωτέρω ικανόν να εμπνεύσει κατάνυξιν και σεβασμόν εις το εκκλησίασμα, σκανδαλισμόν δε προκαλούσαν αι αντιδράσεις των γυναικών, οσάκις τον έβλεπαν να εξέρχεται εκ του ιερού με το θυμιατόν ανά χείρας, συχνά δε λιγωμέναι προσέπιπτον εις τους πόδας του, τάχα λιπόθυμες εκ του θυμιάματος.

 
Ουδέ ο θυμός του ιερού Σπυρίδωνος, ποικίλως και πλειστάκις εκφραζόμενος, ουδέ αι νουθεσίαι του ανέκοπταν τα καμώματα των γυναικών, απειθώς και προπετώς φερομένων, εις πάσαν ευκαιρίαν. Προσέτι δε ο νεανίας ήρχισε να αποσπάται εκ των καθηκόντων του και κατά τας προσευχάς, η αγνή φωνή του έχανε βαθμηδόν την θέρμην της. Η Αγιότης του επροσεύχετο δια το θαύμα της διάσωσης του νέου νυχθημερόν, το θαύμα όμως αργούσε.

 
Νύκτα τινά ανέσπερον και εαρινήν, ο Αρτεμίδωρος, ανήσυχος εις την φύσιν και αναζητών τρόπους δια να κοπιάσει το σώμα και να ησυχάσει το πνεύμα, εξήλθεν της εκκλησίας και, παρά το σκότος, επεχείρησε την μεταφοράν λίθων προς κατασκευήν περιβόλου. Και είχε πράγματι μεταφέρει ικανόν αριθμόν, όταν αίφνης στάθηκε εμπρός του σκοτεινή σκιά, ενδεδυμένη με μαύρον ράσον και σχήματος ακαθορίστου.

 
Η αιφνίδιος εμφάνισίς της δεν ετάραξε τον Αρτεμίδωρον, όστις αμέσως άρχισε να ψαύει το πλάσμα δια να διαπιστώσει την ταυτότητά του, τάχιστα δε διαπίστωσε ότι επρόκειτο δια την ωραιοτέραν εκ των τριών αδελφών, θυγατέρων γνωστού άρχοντος της Τριμυθούντος, ήτοι της Νυμφοδώρας, αδελφής της Μητροδώρας και της Μηνοδώρας.

 
Μεθ΄ ου πολύ παρέσυρεν αυτήν προς τον αιγιαλόν, λησμονών το σχήμα του και τας υποσχέσεις του, όπου, ανάψας κερίον εκ λίπους χοιρινού, εθαύμασεν την καλονήν της νέας, αφαιρεσάσης εν τω μεταξύ το ράσον. Έτοιμος ήτο ο Σατανάς να κατατροπώσει τα θεία, καθώς η Νυμφοδώρα, λικνιζομένη αισχρώς, επλησίαζεν τον Αρτεμίδωρον, όστις εκοίταζεν εκστατικός, όταν η πείσμων προσευχή του Αγίου έκαμε το θαύμα της :

Συμφόρηση εκτύπησε τη Νυμφοδώρα, το αριστερό χέρι και το πόδι της εμαράνθησαν και το πρόσωπόν της στράβωσε εις μόνιμον και αποτρόπαιον μορφασμόν.

 
«Μὴ μοῦ ἅπτου ὦ γύναι»     κραύγασε ο Αρτεμίδωρος, συναισθανόμενος την υστάτην στιγμήν το έργον του διαβόλου και το σωτήριον θαύμα του Αγίου, η Νυμφοδώρα όμως χωλαίνουσα έτεινε την δεξιάν της χείραν προς αυτόν.

 
«Μὴ μοῦ ἅπτου ὦ γύναι»    κραύγασε εκ νέου και μετά περισσής αγωνίας ο Αρτεμίδωρος, οπισθοχωρών εν τη θαλάσση, δαιμονική δύναμις όμως έσΜπρωχνε την Νυμφοδώρα προς αυτόν.

 
«Μὴ μοῦ ἅπτου ὦ γύναι»      κραύγασε δια τρίτην φοράν ο Αρτεμίδωρος και κύμα της θαλάσσης τον παρέσυρεν εις τον βυθόν δια παντός.

 
Λέγουσι ότι εκ της θυσίας ταύτης προς χάριν της αγνότητος, άγιος ανεκηρύχθη και εσαεί λατρευόμενος υπό των γυναικών, των δεχομένων την χάρην του μετά θάνατον, τυγχάνει. Άλλοι όμως λέγουσι ότι ο Αρτεμίδωρος ανάξιος εδείχθη της αληθούς δοκιμασίας, επιδείξας δειλίαν, μωρίαν και αφροσύνην και ότι δια της αρνήσεως δεν αγιάστηκε, αλλά ότι επιτίμιον εκτελεί οσάκις εξέρχεται των κυμάτων …

 

Το λίνκιον δια  :  Το θαύμα της Βασσίλως | The evil witch

This entry was posted in Βίοι Αγίων - Λειψανοθήκαι, Φυσιογνωμίες, MyΛαίδη. Bookmark the permalink.

34 Responses to Αρτεμίδωρος….

 1. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Έχω να ενημερώσω τους δισ-πίστους ότι εντόπισα 3, οι οποίοι εορτάζουν ως ακολούθως:
  1. Στις 8/9, μαρτυρήσας στην πυρά (ήδη ο Sissa παρέθεσε αναλυτικές πληροφορίες)
  2. Στις 20/9, μαρτυρήσας μαζί με τον Θαλόν από ξίφος, διότι δεν προσκυνούσαν την Άρτεμη
  3. Στις 26/10, άλλος , πάλι από ξίφος μαζί με το Βασίλειο .

  Όμως ο δικός μας είναι άλλος (μην τα συγχέουμε).
  Ήτο Διάκονος και μάλιστα ταυτόχρονα με άλλο Διάκονο ομόματι Τριφύλιος, ο οποίος μετά πρόκοψε και έγινε Επίσκοπος.
  Για την πορεία του δικού μας πληροφορίες ..άνωθεν

 2. Ο/Η sissa ben dahir λέει:

  Aναγνώστη, αν εντρυφούσες σ αυτά τα ζητήματα τον καιρό που έπρεπε, αντί να παρακολουθείς τον Στεργιούδα, σήμερα θα είχαμε Αναγνώστη αντί για Ιερώνυμο. Χο.

 3. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Βλέπω μετά λύπης μου να αμφισβητείται η πιστότητα των αφηγήσεών μου. Διατί αδελφοί μου; Αρκεί ένα γούγλισμα για να διαγραφούν ατέλειωτες ώρες ερευνών;
  Ποιου δερματόδετου βιβλίου το περιεχόμενο θα βρείτε στο διαδίκτυο, τί θα ανακαλύψετε χωρίς την αίσθηση της οσφρήσεως για βοηθό, πώς θα διακρίνετε τις μυστικές σκιές της ιστορίας όταν στερείστε το φως των κεριών;
  Για πείτε μου λοιπόν πως έφθασε σε μας η δεξιά χειρ του Αγίου που ο Ισίδωρος είχε παραδώσει στον Πάπα, τι έγινε όταν ο Ισίδωρος και ο Αρτεμίδωρος διαγωνίστηκαν στο Παγκράτιο και ποιος κέρδισε την νέα με το όνομα Βασιλίσα, για να μην εκτεθώ εκ νέου ως ανιστόρητη;

 4. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Sissa, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν ..έγκειται τόσο στον Στεργιούδα, όσο στο ότι διάλεξα τη Δυναμό και όπως γνωρίζεις θα υπήρχε επικάλυψις (2 ομοειδή καρπούζια δεν γίνεται)

  Προγιαγιά, για το Παγκράτιο και τη Βασιλίσα αναμένω διαφώτιση, αλλά στην Κέρκυρα έφτασε η χειρ μετά από άοκνες προσπάθειες του Τιμόθεου το 1984 που τη ζήτησε από τη Ρώμη και την μετέφερε ..αεροπορικώς και έκτοτε είναι δίπλα στην αριστερά

 5. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Μα αν ήταν δίπλα στην αριστερά, τίποτε από όλα αυτά δεν θα γραφόταν. Όλα ξεκίνησαν επειδή εκτέθηκε σε προσκύνημα μόνη της. Η χειρ αυτή περιφέρεται. Πρόσεξέ το.

 6. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Έχεις δίκιο, έχω μείνει πίσω. Προς το παρόν είμαι εκεί που στη λιτανεία (στην Κέρκυρα) το λείψανο είναι μαζί με τη χείρα. Όμως όντως (τελευταίως ;; ) η χειρ εκτίθεται (προς προσκύνημα) μόνη της, (εντόπισα Πειραιά, Νίκαια το 2010 κλπ).

 7. Ο/Η papoylis λέει:

  Η χειρ ως περιφερόμενος επαίτης προφανώς 🙂
  Σεβαστή να περιμένω τη συνέχεια ;;

 8. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Ενώνω τη φωνή μου με αυτήν του Παπούλη, ..αναφωνώντας:
  Το, κατά το δυνατόν, συντομότερο!!
  (Πού να τρέχουμε στον Πειραιά με τέτοια κίνηση και ζέστη, άσε που φοβάμαι ότι οι αρμόδιοι ..συνοδοί (της χειρός) δεν θάχουν ούτε όρεξη, ούτε χρόνο να μας διηγηθούν τα του ταξιδίου και των περιπετειών (πάλι της χειρός) ).

  ΥΓ Προγιαγιά για αυτό με τα κεριά και τις μυρωδιές δέρματος και χαρτιού έχεις δίκιο, άλλο πράμα και βιωματικώς, αλλά και ως προς την αξιοπιστία του αποτελέσματος της διενεργούμενης έρευνας.
  Στο internet, να φανταστείς, το θαύμα της Βαchιλως εμφανίζεται ..κουτσουρεμένο (μέχρι εκεί που θεραπεύθηκε στην Κέρκυρα και βάδισε προς την Ωραία Πύλη) και μάλιστα εν είδει ρεζουμέ (έχουν παραληφθεί 🙂 τα στοιχεία με τήν παρέμβαση του Αρτεμιδώρου την κρίσιμη νύκτα)

 9. Ο/Η kapetanios λέει:

  δλδ ο Αρτεμίδωρος είδε στο στραβωμένο εις μόνιμον και αποτρόπαιον μορφασμόν πρόσωπο της Βασσίλως την Νυμφοδόρα που εσακατεύτει τοιουτοτρόπως απο τον σατανά (λίγο πριν δει χαρα στα σκέλια της η κακομοίρα!) και το κανε το θαύμα του ?
  τι έχει να πει γι αυτό η ιερά σύνοδος?

  Βέβαια κρίνοντας το από πολιτικής σκοπιάς , το κείμενο αποτελεί κόλαφο για την αριστερά(και δη της μαραμένης(?) όπως αρέσκεται να την περιγράφει ο συγγραφέας που μόνο αποτρόπαιο μορφασμό δύναται να προκαλέσει στην θέα της ) μιας και την συνδέει απ ευθείας με τον σατανά και τα έργα του. στην περίπτωση αυτή αναρωτιέμαι μάλιστα εάν πρόκειται περί απλής σύμπτωσης η δημοσίευση τέτοιων κειμένων τούτες τις δύσκολες ώρες για τον λαό και το κίνημα. Εάν μη τι άλλο ο παπούλης πρέπει άμεσα να πάρει θέση και να τοποθετηθεί…….. ευκρινώς

 10. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Κανόνισε να ξυπνήσεις τα ..εν υπνώσει αντανακλαστικά της σιωπηρής (αριστερής) πλειοψηφίας του μαγαζιού , να του πετάξεις και το μπαλάκι ( πάρε θέση και τέτοια) και να (μας) τον αγριέψεις και εφαρμόσει εκ νέου την ..ποτοαπαγόρευση (μορντενιζέισον κι έτσι) 🙂

 11. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Ποιον Πειραιά Αναγνώστη;
  Στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης είπαμε, προφανώς επειδή λόγω της ΔΕΘ υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών από την επαρχία. Χειρ με την παλάμη σε ελαφρά κάμψη, έτοιμη να συλλάβει τον οβολόν.
  Παπούλη όλα είναι ζήτημα διάδρασης, ας πούμε ότι αν δεν είχατε όλες αυτές τις απορίες για το τι σκέπτονται οι γυναίκες την ώρα που δέχονται τη θεία χάρη, ο Αρτεμίδωρος μπορεί να είχε μαρτυρήσει διαφορετικά.
  Για όσους επιμένουν πολιτικά, μαρτυρείται ότι περί τα μέσα της δεκαετίας του 70 ο Αρτεμίδωρος θεάθηκε σε νησιωτική παραλία, νύχτα με πανσέληνο, να σκύβει προς θήλυ τι και με φωνή μελίρρητο, έμπλεος τρυφερότητας, να δείχνει το φεγγάρι και να υπόσχεται: Σε λίγο καιρό κι αυτό ακόμη θα είναι κτήμα του λαού».

 12. Ο/Η papoylis λέει:

  Σεβαστή

  εγώ δε πρόκειται να αχθώ υπό των κατωτέρω προβοκατόρων σε μια πολιτικής χροιάς οπτική των πονημάτων σου , που άλλωστε τιμούν με τη δημοσίευση τους τη ταπεινή αυτή σκήτη. Όθεν και δεν αναμένεται επιστροφή εις το μοντερνιζέισον επειδή ορισμένοι εδώ το επιδιώκουν διακαώς 😉 :)…
  Αντίθετα θα εμμείνω εις το πνευματικόν και το ανθρώπινον στοιχείο , ου μην και εις τα της Ιεράς Ιστορίας και Κατηχήσεως εις την οποίαν μας εισάγετε δια των κειμένων σας. Να υποθέσω ότι το «μελίρρητος» είναι ηθελημένο και εμπεριέχει υπονόησιν ή να προβώ πάραυτα στα δέοντα ;; 🙂 🙂

 13. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Παπούλη τι υπαινύσεσαι;
  Δίορθωσε καλύτερα το «πνευματικώς» στο δικό σου σχόλιο και γράψε το σωστά «πνεβματικώς».

 14. Ο/Η papoylis λέει:

  Σεβαστή

  Ο μελίρρητος είναι αυτός που μιλά γλυκά ( αν επιτρέπεται αυτή η λέξη )
  Ο μελίρρυτος είναι αυτός που ο στόμας του τρέχει μέλι 😉 🙂
  Περιμένω τη σχετική Κατήχηση 🙂

  για το πνεβματικός έχω αντιπρόταση «πνεφματικός»

 15. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Κοίτα ναδεις, πάλι πίσω έμεινα
  Όταν νόμιζα ότι ήταν δίπλα στην Αριστερά, ήδη το 2010 επροσκυνείτο στον Πειραιά και φέτος που υπέθεσα (ευλόγως) ότι είναι πάλι στον Πειραιά, είναι στην Τριανδρία, στη ΔΕΘ, μαζί με κάτι Μοκάρες που προωθούν, ομού, ο Παπούλης με κάτι Αριστερούς.
  Εν τω μεταξύ έχω και κάτι αχαϊρευτους συνεργάτες 😉 στην συμπρωτεύουσα και δεν έχουν πάρει μυρωδιά, πάλι δεν θα επωφεληθούμε, έχω και τον άλλο να …λικβινταρίζει και να πετάει μπαλάκια και το τέλος θα ξαναμπούμε στο γύψο, ΤΕΛΙΚΑ απάντηση στην απορία μου δεν βλέπω να παίρνω (πώς βρέθηκε η χειρ ..εκεί που είναι τέλος πάντων).
  Μόνη ελπίδα μου είναι να γίνει λιτάνευση στη ..Σαλαμίνα (εκεί την έχω στημένη , δεν μου ξεφεύγει)

 16. Ο/Η kapetanios λέει:

  παπς
  τολμώ να υποθέσω (καθ ότι δεν ήμουν παρόν) ότι την στιγμή που ο άγιος Αρτεμίδωρος έδειχνε το φεγγάρι στην αμαρτωλή ( ΚΝίτισσα εάν κρίνω από το ψηστήρι του αγίου )νεαρά ποσώς την απασχολούσε η ορθογραφία/ερμηνεία του μελίρρητου – πολύ πιθανόν και το φεγγάρι
  Μπορεί βεβαίως να κάνω και λάθος

 17. Ο/Η kapetanios λέει:

  (πιθανολογώ ότι στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία το δάχτυλο ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον για την νεαρά απ αυτό που εκείνο έδειχνε- θε μου σχώραμε τον αμαρτωλό )

 18. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Παπούλη γιατί μας βάζεις να επεδειρόμεθα αδίκως; Άνοιξε τα κιτάπια σου και μελέτησε τους πνεβματικούς καρπούς του προπάτορος. Άντε γιατί θα αναγκαστώ να υπαινυχθώ πολλά. Εδώ ο Αναγνώστης προχθές έγραψε «σΜπρώχνω» και κάθησε στο πρώτο θρανίο.

 19. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Εκτός αν έγινες κι εσύ ηπαρξιστής.

 20. Ο/Η Propator λέει:

  «Ήτο τολμηρός και καλόγνωμος και αρκούντως μελετηρός και υπάκουος, μέγα μειονέκτημα όμως είχε την πλουσίαν ξανθή κόμη, τους φωτεινούς οφθαλμούς και το ηρωικόν παράστημα, ουδέν εκ των ανωτέρω ικανόν να εμπνεύσει κατάνυξιν και σεβασμόν εις το εκκλησίασμα,»

  Προς στιγμη νομισα οτι επροκειτο για τον Πετρο Γαϊτάνο αλλα μετα διαβασα οτι ….
  «…σκανδαλισμόν δε προκαλούσαν αι αντιδράσεις των γυναικών, οσάκις τον έβλεπαν να εξέρχεται εκ του ιερού με το θυμιατόν ανά χείρας, συχνά δε λιγωμέναι προσέπιπτον εις τους πόδας του, τάχα λιπόθυμες εκ του θυμιάματος»

  οποτε συμπερανα οτι προκειται για παρεξηγηση.
  Παντως η πλεον σοβαρη προσπαθεια προσεγγισης γινεται απο τον Αναγνωστη.

  Επεστρεψα στο κεκλιμενο αστυ μετα απο ενα μηνα απουσιας (χρονικο διαστημα κατα την διαρκεια του οποιου ετοιμαζα τη ντατσα για το «Ζαππειο 3»), με πολυ κακες διαθεσεις.
  Το λεω για να το ξερετε.

 21. Ο/Η papoylis λέει:

  Σεβαστή
  …λόγω φόρτου εργασίας ( ντουφεκώντας μπεκάλτσες ) τη τελευταία διετία , έχω μεταμορφωθεί σε ηπαρξυστή ( ήγουν ξύνω πατσές ) 😉

  Πατέρα
  ως ευ παρέστης , ειδικά τώρα που άρχισε η Κατήχηση 🙂

 22. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  παπούλη,
  έχει χάσει μαθήματα, ρίξτου ένα ιδιαίτερο πριν χαλάσει κι η δική μου διάθεση
  (άκου Γαϊτάνο!!!!)

 23. Ο/Η papoylis λέει:

  Σεβαστή :

  Τον κρατούσα συνεχώς ενήμερο με συνεχή reports και memos. Μάλιστα ο ίδιος μου εξέφρασε τη νοσταλγία του για τα γεμιστά και τα γιαπράκια σου . Λόγω του εκεί του φόρτου εργασίας επέστρεψε με μια πείνα ελέφαντα , οπότε ( φαντάζομαι ) ένα ακόμα πόνημα σου ιδίας γεύσεως και αρτύσεως θα του φτιάξει το κέφι 😉

 24. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Παπούλη, δεν ξέρω αν πείνασε ή αν συγκάηκε κι έχει τα νευράκια του, η στιγμή να διηγηθώ τον αγώνα Ισιδώρου – Αρτεμιδώρου μου φαίνεται ακατάλληλη.

 25. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Άσε που στην εικονογράφηση του post έχεις βάλει κάτι σε Αιγύπτιο νεαρό (πάντως ξανθό δεν τον λες)

 26. Ο/Η papoylis λέει:

  Σεβαστή :

  το αν και το πότε είναι δική σου ( επίσης σεβαστή ) απόφαση 🙂

  Αναγνώστα , σύμφωνα με το γκούγκουλα , αυτός είναι ο Αρτεμίδωρος κατά Φαγιούμ μεριά. Σκέφτηκα να επέμβω με τα Evil Bitch Labs πριν τον αναρτήσω , αλλά πάλι σκέφτηκα ότι οφείλω σεβασμό και στην αφήγηση της Λαίδης όπως και στην έμπνευση του εικαστικού καλλιτέχνη. 🙂

 27. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  Παπούλη και η διάδραση για την οποία μιλούσα και έγινε αντίδραση;
  Δεν είναι όλα στο χέρι μου. Πάω για ύπνο μήπως και δω κανένα όραμα, με τη Βασσίλω από δίπλα να γουργουρίζει.
  Αναγνώστη, μια άγνωστη στον πολύ κόσμο πλην καταπληκτική ζωγράφος, η Όλγα Σταυρίδου, είχε ζωγραφίσει τον αρχάγγελο Γαβριήλ με τρόπο που κολλούσε στην περιγραφή του Αρτεμίδωρου. Έψαξα να βρω τον κατάλογο της πριν από πολλά χρόνια έκθεσής της, για να το σκανάρω και να το στείλω στον παπούλη αλλά ο Άικ δεν με άφησε να θυμηθώ πού το έχω φυλάξει. Αν σταθώ τυχερή και το πετύχω στο διαδίκτυο, θα ζητήσω αλλαγή εικονογράφησης. Αλλά και τούτος ο Αρτεμίδωρος μια χαρά μού φαίνεται. Και δεν μοιάζει και στο Γαϊτάνο.

 28. Ο/Η Propator λέει:

  Προσπαθησα να στειλω ενα πορτρετο μου προκειμενου να λυθει η απορια, ως προς το μορφολογικο, αλλα διαπιστωσα οτι δεν δουλευει το σκανερ μου. Αυριο -αν το φτιαξω- θα το αποστειλω.

 29. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  Απο τα τα Ονειροκριτικά του Αρτεμίδωρου(2ος αιώνας μ.χ)

  « Ονειρεύτηκε κάποιος ότι έχασε τη μύτη του και έτυχε να είναι αρωματοπώλης. Έχασε το κεφάλαιο του και σταμάτησε να πουλάει αρώματα, επειδή στο Όνειρο δεν είχε μύτη. Ο ίδιος άνθρωπος εν όσο δεν ήταν πλέον αρωματοπώλης ονειρεύτηκε ότι δεν είχε μύτη. Πιάστηκε να έχει διαπράξει πλαστογραφία και διώχθηκε από την πατρίδα του, επειδή ότι λείπει από το πρόσωπο το ατιμάζει , μια και το πρόσωπο απεικονίζει την αξιοπρέπεια και την υπόληψη. Κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας ο ίδιος άνθρωπος ονειρεύτηκε ότι δεν έχει μύτη και μετά από λίγο χρόνο πέθανε , επειδή τα κρανία των πεθαμένων δεν έχουν μύτη » Σε αυτού του τύπου την ερμηνεία των ονείρων και σε πολλές ανάλογες προβαίνουν Τα Ονειροκριτικά του Αρτεμίδωρου(2ος αιώνας μ.χ) το μόνο κείμενο που σώζεται, ακέραιο από μια φιλολογία, η οποία υπήρξε πληθωρική στην Αρχαιότητα (την Ονειροκριτική ) Το έργο του Αρτεμίδωρου προσφέρει ένα θησαυρό πληροφοριών γα την καθημερινή ζωή, την οικονομία, τα κοινωνικά προβλήματα τη νοοτροπία αλλά και τις βαθύτερες ανησυχίες του καθημερινού ανθρώπου.Για παράδειγμα χάρη στον Αρτεμίδωρο αντιλαμβανόμαστε ότι η γνωστή από την βυζαντινή εποχή αναπαράσταση της ψυχής ως βρέφους απηχεί μια αντίληψη για την ομοιότητα μεταξύ των δυο που είχε επισημάνει κατά την ύστερη αρχαιότητα και που ο Αρτεμίδωρος εντοπίζει στην εξής αναλογία (βιβλίο 1,κεφάλαιο 14) «όπως ακριβώς τα βρέφος απαλλάσσεται από το σώμα που ο περιβάλλει ετσι και η ψυχή»
  http://nosferatos.blogspot.com/2008/07/blog-post_2673.html

 30. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товариш Яков Федотович Павлов,

  Εντάξει, κι εμείς σερνόμαστε και δε λέμε να συνέλθουμε και να ξεπεράσουμε τη θερινή ραστώνη. Αλλά δεν τρέχουμε δεξιά και δεξιά να παρακαλάμε να μας γράψουνε κάνα ποστ! 😉 Για κανόνισε! 🙂

  Увидимся

 31. Ο/Η papoylis λέει:

  Σε αυτό μοιάζω λέφτηδες με τη χέρα του αγίου , που τη τρέχουν δεξιά και αριστερά για να μαζέψουν κανένα ψιλό.
  Το μόνο για το οποίο δεν είμαι βέβαιος είναι για το ποιά χέρα πρόκειται , τη δεξιά ή την αριστερά έτσι που έχουν μπερδευτεί τα πράγματα.

  Σε κάθε περίπτωση θα ήμουν ευτυχής να γράφουν και να ανεβάζουν εδώ πόστια πέρσόνες σαν τη Σεβαστή Μυλαίδη και Προγιαγιά μας και άλλους , που έχουν δοξάσει το διαδίκτυο 🙂 Και εσείς έχετε να επωφεληθείτε από κάτι τέτοιο. Εγώ ας κάθομαι να φροντίζω μόνο για τα διαδικαστικά 😉 🙂

 32. Ο/Η Προγιαγιά λέει:

  O Αρτεμίδωρος στριφογυρνούσε στο σκληρό ανάκλιντρό του μ΄ έναν ανεξήγητο εκνευρισμό αταίριαστο σε όψη αγίου. Η θέα από τα πολύχρωμα φύκια του κήπου του, που κάποτε τον γαλήνευε, τώρα τον άφηνε αδιάφορο. Ακόμη και τ’ αγαπημένα του κοράλλια, που συνήθιζε να κόβει τα λουλούδια τους και να τ΄ αφήνει στις ακρογιαλιές, μετά από κάθε έξοδό του απ ΄το νερό, συνήθεια για την οποία ο ιερός Σπυρίδων τον είχε σκληρά επιτιμήσει, αποκαλώντας τον νάρκισσο, τού προκαλούσαν άγχος αντί για ευχαρίστηση. Καθόλου δεν ξαφνιάστηκε, όταν είδε να ξεπροβάλει μέσα απ τις ανεμώνες ένας ιππόκαμπος σε μέγεθος και με συμπεριφορά γάτου, που τον πλησίασε απροσκάλεστος κι άρχισε να τρίβεται στα πόδια του, γουργουρίζοντας σαν βαρύτονος. «Θαύμα ή φανταστικαί επιβουλαί της διανοίας;» αναρωτήθηκε. Η αμφιβολία του τον άγχωσε ακόμη περισσότερο. Η αμφιβολία είναι θάνατος πρώτα για τους θεούς και μετά για τους αγίους κι η αμφισβήτηση η ταφόπλακά τους. Ας είναι καλά η Βασσίλω, – ο Άγιος είχε αλάνθαστο ένστικτο, το απέδειξε όταν τον έστειλε να τη θεραπεύσει- και το εκκλησάκι της ακρογιαλιάς της, συχνά πυκνά οι πιστές περνούν κι ανάβουν το κεράκι τους. Ο Άγιος βέβαια δεν είχε ανάγκη, το χε και δίπορτο. Από τη μια το λείψανο, από την άλλη η χειρ. Εκείνος, όμως, έπρεπε να εργάζεται αόκνως για να κρατηθεί ζωντανός στις αναμνήσεις των πιστών του και να εξασφαλίσει την αθανασία του. Πόσο καιρός είχε περάσει από την τελευταία φορά που μια προσευχή τον ανακάλεσε μεταξύ των ανθρώπων για να θεραπεύσει με το θαύμα του; Πολύς… Χάιδεψε αφηρημένα τον ιππόκαμπο και πήγε να πάρει το νέτμπουκ του.
  Η Βάσω κρατήθηκε από την υπερχείλιση και με το βλέμμα έψαξε για τον ναυαγοσώστη που τη βοηθούσε κάθε φορά να βγει από την πισίνα και να καθίσει στο καροτσάκι της. Με έκπληξη είδε πως είχε απομείνει μόνη. Είχε βραδιάσει και το ζεστό νερό έφτιαχνε υδρατμούς στον κρύο φθινοπωρινό αέρα, ενώ πάνω απ το κεφάλι της έσκαγε το χλωμό φεγγάρι. Ένιωσε μια αφύσικη ευχαρίστηση κι αποφάσισε να μείνει λίγο ακόμη στο νερό. Ξαφνικά από τα αποδυτήρια των γυναικών ακούστηκαν φωνές αγανάκτησης και ο ήχος από μεταλλικούς φωριαμούς που έπεφταν. Ένας νέος άνδρας, παράξενα ντυμένος, βγήκε τρέχοντας, σαν κυνηγημένος, και χάθηκε πίσω από τους θάμνους. Η Βάσω αναστέναξε και τράβηξε το σκοινί που ειδοποιούσε τον ναυαγοσώστη.

 33. Ο/Η Ενη λέει:

  Πάντως εμένα η εικονογράφηση του Αιγυπτιακού Φαγιουμ μου θύμισε οτι, τότε που τα ελληνικα τουριστικά στίφη «εξερευνούσαν» την υδρόγειο, (με εκεινα τα οργανωμέν ταξιδια απο τα πρακτορεία) και λόγω της «ευμάρειας των δανεικών»,

  επιστρέφοντας κοσμούσαν το σαλόνι τους με καναδυο Φαγιούμ για να τα δουν οι φίλοι και γνωστοί και να τους μακαρίσουν που περνούσαν τόσο ωραία ταξιδεύοντας σε εξωτικές χώρες κλπ.κλπ.

  υγ. Παντως το εικονογραφημένο Φαγιουμ, για να τα λέμε ολα, δεν ταιριάζει στα «προσωπα» της αφήγησης της Λαίδης Προγιαγιας.
  Αλήθεια τι μανία κι΄αυτή με τους Βρετανικούς αριστοκρατικούς τίτλους , Λαίδη, Μυλαιδη, λες και πρόκειται για ρομαντικό μυθιστόρημα της εποχης .

 34. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  «Εγώ ας κάθομαι να φροντίζω μόνο για τα διαδικαστικά»
  1. xo xo xo
  2. εμένα η γνώμη μου είναι ότι υποτιμάς τη συμβολή σου στην ουσία όσων ..πραγματεύονται αυτά ειδικά τα post. Στο είπε και η συγγραφέας (αξιοποίησε τα κιτάπια και τις παρακαταθήκες) 😉
  3. χο χο χο, λέω!! (τον είδες το Φωτόπουλο, έτσι οι ..ελευθερόφρονες θα αντιμετωπίσουμε πιθανή χρήση των ..διαδικαστικών. (άνω τελεία) θα τα καταργήσουμε στην πράξη).

  Τώρα αν αμφιβάλλεις για το τι είναι δεξιό, τι αριστερό και αυτό σε αγχώνει, ο μόνος σίγουρος τρόπος είναι το βίωμα και η πίστις, όπου εκτός του ότι θα προσανατολιστείς (μόνιμα) θα δεις και ..θαύματα και στο τέλος ..σώθηκες και θα θέλεις να σώσεις και το πλησίον σου (με την καλή έννοια).
  Αλλιώς μαθαίνεις να ζεις στην αμφιβολία
  Παρατήρησέ το και αν έχω άδικο πες μου. 😉
  Τζάμπα ..πραγματευόμαστε;; 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s