Έκτακτο ανακοινωθέν..

UPDATE : έχουν προστεθεί στα σχόλια δύο σημαντικά έγγραφα

Εκ του Γραφείου  της Προεδρίας ΙΘΙ  ανακοινούται υμίν ότι  προχθές  διηνεργήθη έκτακτος οικονομικός έλεγχος υπό εντεταλμένων υπαλλήλων του ΔΝΤ εις την Διεύθυνσιν Εγγύων Βελτιώσεων του παρ΄ημίν στεγαζομένου γνωστού Ιδρύματος.

Κατόπιν διαβήματος του γνωστού επιχειρηματίου κου Γεωργίου Σόρος , όστις υπήρξεν χρηματοδότης του Ιδρύματος ΙΘΙ επί μακρόν , προς το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκήν  Επιτροπήν , κατά τας νυκτερινάς ώρας της Πέμπτης 9/12/2010 μετέβησαν εις τα Γραφεία της  Διευθύνσεως Εγγύων Βελτιώσεων του ΙΘΙ  εξουσιοδοτημένοι ελεγκταί του ΔΝΤ. Συμφώνως προς τα καταγγελλόμενα υπό του γνωστού  επιχειρηματίου , σκοπός των ελεγκτών ήτο  η διερεύνησις του τρόπου δια του οποίου εξοδεύθησαν  αι παχυλαί επιχορηγήσεις , τας οποίας διέθεσεν ο κος Γεώργιος Σόρος προς ευόδωσιν των ευγενών του Ιδρύματος σκοπών.

Τους ελεγκτάς υπεδέχθησαν  εις την είσοδον των γραφείων ο Διευθυντής Εγγύων Βελτιώσεων Δόκτωρ Σούης μετά του Διευθυντού του Γραφείου Προεδρίας Καπετάν Φούρκα. Ως άγημα απόδοσης τιμών παρετάχθησαν εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου αι  νεαραί γραμματείς και υπάλληλοι της διευθύνσεως , φέρουσαι ελαφράν ενδυμασίαν.

Εις παρατηρήσεις των ελεγκτών ότι δια του αγήματος απόδοσης τιμών επιχειρείται ο αποπροσανατολισμός και ο εκμαυλισμός των ο Δόκτωρ Σούης έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα δυσχερή οικονομικά του Ιδρύματος  δεν επιτρέπουν σπατάλας δια την ενδυμασίαν του προσωπικού. Ο καπετάν Φούρκας δε έσπευσε να προσθέσει ότι την ιδίαν πτωχικήν ενδυμασίαν φέρουν εξ ανάγκης όλαι αι υπάλληλοι του Ιδρύματος.

Κατόπιν οι ελεγκταί εισήλθον εις τα Γραφεία και ήρχισεν ο έλεγχος των βιβλίων και των παραστατικών. Προς διευκόλυνσιν του έργου των ελεγκτών ο Δόκτωρ Σούης έθεσε εις την διάθεσιν των σημαντικό μέρος του απασχολούμενου προσωπικού. Εις παρατήρησιν ελεγκτού τινός ότι το προσωπικόν είναι καθ’ ολοκληρίαν θήλυ και μάλιστα νεαράς ηλικίας , ο Καπετάν Φούρκας έσπευσε να εκθέσει εις τους υπαλλήλους του ΔΝΤ την πολιτικήν προσλήψεων του Ιδρύματος. Εξήγησε δε εις αυτούς ότι κατόπιν οδηγιών του Προέδρου του Ιδρύματος σημαντικοί παράγοντες δια την οικείαν πολιτικήν Ανθρωπίνων Πόρων , ήταν και είναι η ελλάτωσις της ανεργίας των γυναικών ΚΑΙ των νέων. Επειδή δε  , μεσούσης της κρίσεως , δεν είναι δυνατόν να προσλαμβάνωνται και θήλεις υπάλληλοι αλλά και νέοι ανεξαρτήτως φύλου , επελέγη η πρακτική της προσλήψεων νέων γυναικών.

Ερωτηθέντες δια τα απαιτούμενα προσόντα των νεαρών υπαλλήλων , οι Δόκτωρ Σούης και Καπετάν Φούρκας έσπευσαν να διευκρινίσουν προς τους ελεγκτάς ότι τα προσόντα αυτά καθορίζωνται αυστηρώς και μόνον υπό του Προέδρου , όστις αναλαμβάνει να ελέγξει και κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως μετα της υποψηφίου , να εγκρίνει κάθε πρόσληψιν..

Ακολούθως και κατά τη διάρκεια του ελέγχου των βιβλίων της Διευθύνσεως οι ελεγκταί προσέκρουσαν εις ένα δυσεπίλυτο ζήτημα. Εις το Βιβλίον Παγίων υπήρχαν εγγραφαί δια τρείς ( 3 ) μπεκάλτσας και ένα ( 1 ) μικρασιάτι , αλλά παρά την ενδελεχή έρευνα ανευρέθη μόνον μία ( 1 ) μπεκάλτσα. Αύτη επεδόθη αυθωρεί εις το   παραδοσιακόν της άθλημα του βομβαρδισμού δι εκκριμάτων συνοδεία κοασμάτων , οδηγήσασα εις έκρηξιν αγανακτήσεως τους ελεγκτάς.  Επενέβη τότε ο Διευθυντής Εγγύων Βελτιώσεων Δόκτωρ Σούης όστις  αρπάσας την μπεκάλτσαν την ενέκλεισε εις κλωβόν ,  ενώ κατόπιν επέδειξε εις τους ελεγκτάς τα  νόμιμα πρωκτόκολλα καταστροφής των δύο υπολοίπων μπεκαλτσών , αλλά και το πιστοποιητικόν φιμώσεως και αποδημίας του μικρασιάτι εις Κωλούμπιαν.

Οι ελεγκταί εν συνεχεία ανεκάλυψαν ύποπτα κατ’ αυτούς  τιμολόγια δι έξοδα παραστάσεως , όπως  δείπνον εις του Λουκά μετά «καρχαρινίων» , αποστολής κατ’ οίκον ( delivery )  σουβλακίων  καθώς και δελτία αποστολής χειροβομβίδων  εκ Σερβίας υπό αδιευκρινίστου προμηθευτού. Παρά την αρχικήν δυσπιστίαν των ελεγκτών , εν τέλει αι παρασχεθείσαι υπό των δύο στελεχών του Ιδρύματος εξηγήσεις , τη αρωγή των νεαρών και ευειδών υπαλλήλων αίτινες έσπευσαν ίνα απεκδυθούν πάσης ευθύνης , εκρίθησαν ικανοποιητικαί  .

Οι ελεγκταί , περατώσαντες τον έλεγχο εκλήθησαν εις την έπαυλιν  ( ντάτσαν ) του Προέδρου όπως αναπαυθώσιν και εν συνεχεία συντάξωσιν την αναφοράν των.  Ομού εκλήθησαν δια τη παροχήν των σχετικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων ένιαι εκ των πλέον αποτελεσματικών υπαλλήλων του Ιδρύματος υπό την καθοδήγησιν της  Ιδιαιτέρας του Προέδρου ημών Γραμματέως διδος Λουκίας. Εκλήθη δε και ο κηπουρός του ιδρύματος Βιογιάννης όπως συνεισφέρει  δια τον ειδικών του γνώσεων εις την δημιουργίαν της καταλλήλου ατμοσφαίρας.

Οι ελεγκταί ανεχώρησαν εκ της επαύλεως κατά τα πρώτας πρωϊνάς ώρας αφού ,  εξαντλήσαντες  το ενεργητικόν των κελλαρίων ,  εξέφρασαν τας ευχαριστίας των εις τους διευθυντάς κ.κ.  Σούην και Φούρκαν και το πρόθυμον ου μην και εξαίρετον προσωπικόν  , δηλώσαντες τον θαυμασμόν των δια την διδα Λουκίαν και τον βαθύτατο σεβασμό των εις τον Πρόεδρον του Ιδρύματος όστις εκτελεί έργον θεάρεστον και ευαγές.

Εκ του Γραφείου προεδρίας ΙΘΙ

Ο Διευθυντής

Καπετάν Φούρκας  ( επιλοχίας ΔΣΕ ε.α. )

[ τον μυν σύρατε επί των εικαστικών δια τους τίτλους ]

This entry was posted in Αλκοολούχα υπόλοιπα, Προσεγγίσεις αισθητικής - πετικιούρ, Περί οικονομίας. Bookmark the permalink.

12 Responses to Έκτακτο ανακοινωθέν..

 1. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Επιτέλους , με αφορμή την παρούσα ανακοίνωση, δια της εικονογραφήσεώς της, κατέστη δυνατόν να δούμε πώς είναι στην όψιν ο Διευθυντής του ΙΘΙ !!

 2. Ο/Η zeppos λέει:

  «Ήταν» θες να πεις αναγνώστα.. προ αμνημονεύτων!
  Γιατί έως εκεί έφθασε η άοκνη προσπάθεια γλυψιματίων ανώτερων στελεχών του ευαγούς, να ανασύρουν παλαιάς εικόνας της χαράς και της ομόνοιας που ετριγύριζε στις αίθουσες
  Ας τολμήσουν να δείξουν το σήμερα!

  [Ο ανέπλωρας]

  Καλημέρα σας!

 3. Ο/Η papoylis λέει:

  καλημέρα Ζέππο

  ( ο πισώπρυμνας )

 4. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  καραβι μου Τρικαταρτο χιλιοτραγουδισμένο
  ιστιοφορο μου λαμπρο,πολυταξιδεεμένο
  Θαλαμηγε εσυ του ΙΘΙ πολυχρυσε μου Νυφη
  ολων των πελαγων μαζι ,που σ’ονομάζαν »Φίφη»
  και καλεσμένοι ειμασταν απάνω οι Ιθιστες
  Χορευαμε ολοι μαζι στου καραβιου τις πιστες
  – ναι ! ειχε αιθουσες χορού και ειχε και Πισίνα
  μεσ ‘στην πισινα χορευαν η Μίνα και ηΝίνα
  και καναν ακροβατικά και καναν πιρουετες
  και οι Ιθιστες επεφταν στα ποδια τους Ικέτες
  κι ολοι διαγωνιζονταν ποιος θα πρωτο… ίσει
  και για την Μινα ξεσπασαν τα πιο μεγαλα Μίση
  μα γενικώς ειχε χαρά κι υπηρχε Τρυφηλότης
  ο προεδρος Ισιδωρας ηταν μεγάλος Πότης
  και επινε στα καθισια Κουβάδες με Ουισκι
  σε μια γωνια καθοτανε κι πριγκιπας ο Μίσκι
  – εκεινος ολο διαβαζε Φιοντορε Ντοστογιεφκι
  κι ολο ταινιες εβλεπε του Αλεξάνδρου Νιεφσκι
  Υπηρχαν γκομενες πολλές και με μεγάλα Στήθη
  παντου υπηρχε γενικώς χαλαρωση στα Ηθη
  οποιος στα πλοιο εμπαινε εβγαινε μυημένος
  στα πιο μεγαλα μυστικά κι εμενε εθισμένος
  στα Βκχικά τα Οργια μεςτου ΙΘΙ το Πλοίο
  – ναι ! ημουνα τυχερος που γνωρισα τον Θειο

 5. Ο/Η suigeneris λέει:

  Προς Πρόεδρον ΙΘΙ
  Ενταύθα
  Ενημερωτικο Σημείωμα

  Αγαπητέ κε Πρόεδρε,
  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού [ad.8 696969/11-12-10] λαμβανω την τιμή να σας αναφερω τα ακόλουθα:
  Την Πέμπτη 9/12/10, επισκέφτηκε την ημετεραν Διεύθυνσιν, κλιμάκιο του ΔΝΤ αποτελούμενο από ομάδα Ελεγκτών.
  Η Διεύθυνση των Εγκύων Βελτιώσεων υποδέχτηκε σύ-σσωμος το Κλιμάκιο (‘full body’ αγγλιστί,όπως άλλωστε τεκμαίρεται διαυγώς και στις σχετικές φωτος, οι οποίες συνοδεύουν το Δελτίο Τύπου), παρατάσσοντας την Ομάδα Δημοσίων Σχέσεων με επίσημη (χειμερινή) περιβολή εργασίας.
  [Παρακαλούμε να σημειωθεί, πως δεν υπήρξε ούτε χρονικό περιθώριο, ούτε και διαθέσιμοι πόροι να κληθούν, ως είθισται, σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα Μπαλέτα της $!$Ι.Μ. Πετράκη$!$ δια τα σχετικά].
  Κατόπιν ενδελεχούς εξακρίβωσης/ταυτοποίησης των προσκομισθέντων στοιχείων ταυτότητας των προαναφερομένων της Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Σ.Μ.&Κ.Σ.*, επετράπη στους Ελεγκτές η απρόσκοπτος πρόσβαση στα Βιβλία, Σι-Ντι, Ντι-Βι-Ντι, Μ-Εν-Ντι (και το Λουρί της Μάνας), τα οποία κυριολεκτικώς τα ξετίναξαν (δεν φαντάζεστε ΤΙ σκόνη βγάλανε..), ενώ ο υπογράφων ανέλυε τους -απώτατους- στόχους της Διεύθυνσης και τα επιχειρησιακά πλάνα που εκ-πονούν-ται.
  [Υπογραμμίζω δε, πως εκείνοι έδειξαν εμφανώς κατανόηση σε θέματα Πόνου, αναφεροντας χαρακτηριστικά το κουπλέ δημοφιλούς άσματος, με το οποίο κλείνουν συνήθως οι περαιώσεις στις οποίες προβαίνουν εσχάτως σε ελληνικές επιχειρήσεις δια στόματος εργαζομένων: «πονάει, μάνα μου, Πονάει» ή επίσης το «αν είσαι μάνα και Πονείς, πες μου που να ‘ναι ο Πεπονής»].
  Προσέτι, πράγματι υπήρξαν καποιες επιμέρους επιπλοκές στη διενέργεια της εξ-ονυχι-στικής ερεύνης [ιδέ- Αναφοράν Καπετάν Φούρκα], άτινες επελύθησαν αυθωρεί και _παραχρήμα_ (δλδ, με μια δεσμίδα μωβ χαρτονομισμάτων στην -εσωτερική- τσέπη της μαύρης καμπαρντίνας του Επικεφαλής).
  Καταλυτικής σημασίας για την επιβεβαίωση των λεγομένων παρ’ ημών για τα πραγματικά γεγονότα, ήταν το Πιστοποιητικό Φιμωσεως και το έτερο σχετικό Αποδημίας του -επί μακρόν _συνωστισμένου_- Μικρασιάτι στους προς τούτο Χώρους Εγ-κλυσμού του ΙΘΙ.
  Στο σημείο αυτό, το Κλιμάκιο έτυχε μακροσκελούς ενημέρωσης αναφορικά με το καθαυτό Έργο της πειραματικής Μονάδας που διευθύνουμε με εντυπωσιακά απολέσματα για τα επιμέρους άτομα αλλά και για την Κοινωνία εν γένει.
  Ο Επικεφαλής τους συνεχάρη τα στελέχη του ΙΘΙ δια τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των παρεμβάσεων ημών, οι οποίες, ως γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνουν, ιδίοις αναλώμασι, Ψυχικές Θεραπείες για περιώνυμους συγγραφείς ιστορικών μελετών τοπικού χαρακτήρα με βαρύ διπολισμό προσωπικότητας (άλλοτε ήσαν συγγραφείς και άλλοτε σχολιαστές των αναλύσεων), με ιδιαίτερη έμφαση στο αίμα και επιδόσεις στην πτωματομετρία.

  Παραστατικά βρέθηκαν και επικυρώθηκαν επίσης για την παλιά (και αγαπημένη), «oldies but goodies», υπόθεση των Π. & Α., το οποίο αποτέλεσε προσωπικό πρότζεκτ υμών επί μακρόν.
  Συγκεκριμένα, υπήρξαν ερωτήσεις για το τιμολόγιο με τίτλο ‘και στον Πόντο για να παν, τον γ@μ@νε τον Ανάν’, όπως και για το ‘αναγορεύοντας τη Γενοκτονία ως επαγγελματική ενασχόληση’. Για τα παραπάνω, υπάρχει θερμή παράκληση να προσκομίσετε το σχετικό πλαίσιο χωρίς discounts, προκειμένου να ρυθμιστεί η τυχόν ένταξη τους στους υφιστάμενους κωδικούς, γιατί η εχει καθυστερήσει η σχετική ευρωπαϊκή εκταμίευση και υπάρχει πρόβλημα με τη Βρυξέλλα.
  Μόλα ταύτα, ξεχωριστό σημείο τριβής με τους εκπροσώπους της Σ.Μ.&Κ.Σ., αποτέλεσαν τα παραστατικά δαπανών για την τοποθέτηση της γνωστής Βρίσης στον Αύλειο Χώρο έξωθεν της Μεγάλης Αιθούσης Τελετών του Ιδρύματος. Το κλιμάκιο αρνήθηκε να δεχτεί τα σχετικά κονδύλια, κραυγάζοντας μοι «Hey, Dude, do you want us to believe that a f&^%$ng device like this can cost you UP TO 1.880.000 €…???».
  Αντιπαρήλθαμε την προϊούσα ένταση εξηγώντας νηφάλια στους Ελεγκτές πως η σχετική Βρίση έχει αντικατασταθεί περί τις 142 φορές, στο βαθμό που αποτέλεσε επί μακρόν το αγαπημένο όργανο καταστολής απο πλευράς υμών έναντι των παρεκτραπέντων.
  Εξάλλου, τους χορήγησα μια σειρά κλασέρ (ελαφρώς βρωμερών), και ποικίλα άλλα έγγραφα (σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους, της καντονέζικης συμπεριλαμβανομένης) που στοιχειοθετούσαν επαρκώς, πως η συγκεκριμένη Βρίση αποτελεί ‘ειδικό μοντέλο’ για την κατασκευή της οποίας απαιτήθηκε ειδική μήτρα (το καλούπι της οποίας λήφθηκε -τεχνηέντως- απο διαπρεπή Υπάλληλο μας!).
  Κατά συνέπεια, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας. πως το προαναφερθέν κονδύλι νομιμοποιείται πλήρως με βάση το Δημόσιο Λογιστικό-αλλά και το σύνολο των Διεθνών Προτύπων Κατάταξης και εντάσσεται στον κωδικό 1929.1929/666 υπό τον τίτλο ‘λοιπές δαπάνες’ της κατηγορίας ‘Εθνικές Αναγκαιότητες’.
  Στα τιμολόγια Δημοσίων Σχέσεων υπό τον τίτλο ‘ΥπερΕθνικές Αναγκαιότητες’, υπήρξε διαφωνία τις («κόμπλα» κατα το κοινώς λεγόμενον), αναφορικά με τα -πολλαπλά- Τιμολόγια ‘του Λουκά’ και εκείνα το των ‘Σερβίδων’, άτινα διευθετήθηκαν αναιμάκτως δια της απέκδυσης Εφθηνών [εξωτερικών αρχικώς και εσωτερικώς στη συνέχεια] των αρμοδίων Υπαλλήλων της Διευθύνσεως ημών (καταλλήλως εκπαιδευθεισών υπ΄εμού δια παρομοίας περιπτώσεις).
  Μετά την λήξη των παρασχεθεισών εξηγήσεων στην παρακείμενη αίθουσα, οι Ελεγκτές εφάνησαν επαρκώς ικανοποιημένοι καίτοι ασθμαίνοντες (τους άρεσε και η Καίτη και η Λουκία, βεβαίως).
  Τούτων λεχθέντων και επεξηγηθέντων τη βοηθεία του Διευθυντού Προεδρίας ΙΘΙ, το Κλιμάκιο έκλεισε τους Φακέλους και απεχώρησεν περιχαρές.
  Μαρτυρίες δε από τους φύλακες στην περιμετρική του κτιριακού συγκροτήματος, φέρουν τον επικεφαλής του Σ.Μ.&Κ.Σ. άδοντα σε χαμηλούς τόνους ‘Avanti Popolo’..
  Καταληκτικώς, θεωρούμε πως η διαδικασία ελέγχου ολοκληρωθηκε άψογα, όπως και σχετική Προέκθεση του Κλιμακίου διεκνύει, ενώ αποκαλύπτει και «τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και επαγγελματισμού», ήτις διέπει την ημετέρα Διευθύνσιν (βλ. συνημμένα).
  Παρακαλούμε για περαιτέρω οδηγίες

  Με τιμή

  O Διευθυντής

  Dr. Sui

  *Σόρος, Μόρος & Κακό Συναπάντημα

 6. Ο/Η Nοσφερατος λέει:

  ΝΟΣΣΙΣ
  “ω ξείν’, ει τύ γε πλεις ποτί καλλίχορον Μιτυλήναν
  ταν Σαπφούς χαρίτων άνθος εναυσόμενος,
  ειπείν ως Μούσαισι φίλαν τήνα τε Λοκρίς γα
  τίκτε μ’΄ίσαις δ’ ότι μοι τούνομα Νοσσίς, ίθι“
  Μεταφραση:
  Ω ξενε εάν ταξειδευεις στη χορευταρού Μιτυληνη
  και για απολαυσεις λεσβιακες εισαι κατακαβλωμένος
  πες στις Μουσες να φερουνε την φιλη τους την Τίνα γιατι οι λούγγρες
  δεν τίκτουν [στο λεω] στα ίσια. [πες τους] δε ότι το ονομα μου είναι Νοσσ[φ]ι από το ΙΘΙ.

 7. Ο/Η papoylis λέει:

  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΙΘΙ

  Ενημερωτικόν σημείωμα ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ( SECRET / NOFORN )

  Σεβαστέ Κε Πρόεδρε

  Έρχομαι δια της παρούσης όπως σας ενημερώσω δια τα πραγματικά περιστατικά τα σχετικά με τον διενεργηθέντα έκτακτον οικονομικόν έλεγχον της Διευθύνσεως Εγγύων Βελτιώσεων του ευαγούς μας Ιδρύματος παρά κλιμακίου ελεγκτών του ΔΝΤ:

  Οι ελεγκταί προσήλθον αιφνιδίως την Πέμπτην 09/12/2010 και περί ώραν 19:30 εις την κυρίαν είσοδο του Ιδρύματος τη συνοδεία ανδρών της Κρατικής Ασφαλείας και στελεχών του εν Ελλάδι κλιμακίου της CIA. Επέδειξαν δε εις τον φύλακα ( και κηπουρόν ) Βιοιωάννην επίσημον ένταλμα ελέγχου και ερεύνης υπογραφόμενον υπό τινός Στρώσε Κάνε και δεόντως τεθεωρημένου τε και κεχαρτοσημασμένου υπό των ελληνικών δικαστικών αρχών. Παρά την σθεναράν αντίστασιν την οποίαν επεχείρησε να προβάλλει ο φύλαξ , εισέβαλλαν εις το προαύλιον του ιδρύματος κατευθυνόμενοι προς το κτίριον της Διευθύνσεως Εγγύων Βελτιώσεων.

  Λόγω της μεγάλης αποστάσεως εκ της κυρίας εισόδου εδόθη χρόνος εις το προσωπικόν ίνα προετοιμασθή , αφού ο φύλαξ , διαλαθών της προσοχής των ελεγκτών και της σωματοφυλακής των κατώρθωσε να πιέσει το κομβίον πανικού.
  Ούτω ειδοποιηθείς κατάφθασα εις το συμβάν μετά του παρατυχόντος Διευθυντού Εγγύων Βελτιώσεων Δόκτωρος ( Τσόπ ) Σούη ίνα προετοιμασθώμεν δια τον έλεγχον.

  Εδόθησαν αι σχετικαί οδηγίαι εις το προσωπικόν , ώστε να φέρει την κατάλληλον δια την περίστασιν στολήν νο 69 και να συμπεριφέρεται ευγενώς και προθύμως προς τους ελεγκτάς. Παραλλήλως δια του δορυφορικού τηλεφώνου επεχείρησα όπως έρθω εις επαφήν με τας προσωπικάς μου διασυνδέσεις προς τας διεθνείς μυστικάς υπηρεσίας , ίνα αντλήσω πληροφορίας περί του ενεργούμενου ελέγχου.
  Πλείσται των μυστικών πηγών εδήλωναν ( ή προφασίζοντο ) άγνοιαν τόσον δια το γεγονός του ελέγχου όσον και δια το παρασκήνιον των ενεργειών και των προθέσεων αίτινες προφανώς υποκρύπτωνται. Όμως κατέστη δυνατόν , κατόπιν επικοινωνίας μετά του Ευτυχίου Ντερζίνσκη , να πληροφορηθώ ότι το έλεγχον προεκάλεσε παρέμβασις του παλιού μας χρηματοδότου κου Γεωργίου Σόρος παρά τω Προέδρω των ΗΠΑ . Ο τελευταίος απέστειλε σχετικόν διάβημα προς το ΔΝΤ και την Κα Αγγέλα Μέρκελ ώστε να κινητοποιηθεί η διαδικασία του παρόντος ελέγχου.
  Περί των συνθηκών και των διαδικασιών αίτινες ωδήγησαν εις τον έλεγχον το Γραφείον Προεδρίας προτίθεται να αποστείλη υμίν σχετικόν ενημερωτικόν σημείωμα όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωσις και διασταύρωσιν των σχετικών πληροφοριών από τας πηγάς μας. Προτείνει όμως όπως και εσείς Κε Πρόεδρε , δια της χρήσεως των διεθνών σας διασυνδέσεων ερευνήσητε περί αυτού.

  Η διαδικασία του επακολουθήσαντος ελέγχου υπό των εντεταλμένων ελεγκτών ουδέν άξιον λόγου εύρημα απέφερε , ως αναμενόμενον. Αι σύντονοι προσπάθειαι του Διευθυντού Δόκτωρος Σούη , εμού προσωπικώς και ιδία των υπαλλήλων του Ιδρύματος είχον ρόλον καταλυτικόν. Εις την ανωτέρω επισυναπτόμενην έκθεσιν του Διευθυντού Εγγύων Βελτιώσεων αναφέρωνται τα πραγματικά περιστατικά , ο τρόπος δια του οποίου ελύθησαν αι παρεξηγήσεις , εφωτίσθησαν σημεία τινά αμφισβητούμενα και απεφεύχθη ούτω η περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνσις επί στοιχείων τινών , άτινα ηδύναντο όπως θέσουν υμάς τε και ημάς εις θέσιν δυσχερή. Υποχρεούμαι εκ του καθήκοντος όπως προσθέσω εις τα στοιχεία τα παρατεθέντα υπό του Δόκτωρος Σούη και ορισμένα ( σκοπίμως ; ) παραλειφθέντα περιστατικά:
  α) Υπήρξεν έντονος διαφωνία ελεγκτών και Δόκτωρος επί παραστατικού τινός οδοντιατρικών υπηρεσιών παρασχεθέντων εις τον διακεκριμένον ΙΘΙστήν Νόσφιν.
  Οι ελεγκταί επείσθησαν μόνον όταν εκλήθη ο προαναφερόμενος ίνα μεταμορφωθή ενώπιον των εις νυκτερίδα.
  β) Επίσης οι ελεγκταί εζήτησαν διευκρινίσεις επί τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων υπό της XAROS PR ΕΠΕ . Ευτυχώς ήτο παρών ο άρτι αφιχθείς και διακεκριμένος ΙΘΙστης Αλκιβιάδης , όστις προσέφερε Σφηνάκια και επαρκείς εξηγήσεις.
  γ) Επί αεροπορικού εισιτηρίου προς Κωλούμπιαν επ’ ονόματι Μικρασιάτι , υπήρξεν διαφωνία μετά των ελεγκτών. Επροτάθη παρ ημίν όπως ερωτηθώσιν επ’ αυτού οι παριστάμενοι του κλιμακίου της CIA , όπερ εγένετο αποδεκτόν. Εις επικοινωνίαν αυτών μετά των κεντρικών γραφείων του Λάνγκλεϋ , κατέστη εφικτόν όπως επιβεβαιωθή το ταξίδιον του παλαιού ΙΘΙστή όπως και το ιατρικόν του ιστορικόν.
  δ) Οι ελεγκταί ευτυχώς δεν έφθασαν εις το τρίτον υπόγειον του Ιδρύματος , όπου και το μυστικόν υμών αρχείον , χάρις εις τον ηρωϊσμόν και την αυταπάρνησιν της δοκίμου υπαλλήλου Μπερναρντίνας , ήτις διέθεσεν εαυτήν εις τας βδελυράς ορέξεις περιέργου ελεγκτού τινός , κατωρθώσασα ούτω τον εκμαυλισμόν και τη παραπλάνησιν του. Το Γραφείον Προεδρίας εισηγείται τον άμεσον προβιβασμόν της υπαλλήλου εις μόνιμον με τον βαθμόν τμηματάρχου Β’.
  ε) Κατά την περάτωσιν του ελέγχου και προτού οι ελεγκταί μεταφερθούν δια λεωφορείου εις την υμετέραν έπαυλιν ( Ντάτσαν ) δια τα περαιτέρω , είδον προσωπικώς τον Διευθυντήν Εγγύων Βελτιώσεων να εγχειρίζει κρυφίως εις τον επικεφαλής ελεγκτήν χρηματικόν ποσόν εις χαρτονομίσματα των πεντακοσίων ( 500 ) ευρώ. Δια των δεξιοτήτων ας απέκτησα κατόπιν μακράς εκπαιδεύσεως εν αλλοδαπή , όπως γνωρίζετε καλώς , κατόρθωσα να συλλάβω εκ του μακρόθεν την στιχομυθίαν , όπως και να μετρήσω τα χαρτονομίσματα. Εκ των υστέρων διεπίστωσα ότι ο εν λόγω Διευθυντής ενέγραψεν ως έξοδον εις το μυστικόν κονδύλιον «Αγαθοεργίαι – Φιλόπτωχον Ταμείον» αρ. λογ. ΧΨΩ133/45/63 ποσόν υπερδιπλάσιον του καταβληθέντος εις τους ελεγκτάς. Θεωρώ ότι την πράξιν αυτήν του Δόκτωρος Σούη επιβάλλετε όπως ελέγξητε προσωπικώς , αποφευγομένης κάθε αναφοράς εις την ταπεινήν μου συμβολήν δια την ανακάλυψιν τοιαύτης ατασθαλίας.

  Τα λοιπά γεγονότα μετά την περάτωσιν του ελέγχου γνωρίζετε ήδη σεβαστέ κε Πρόεδρε , εφόσον παρέστητε προσωπικώς εις την παρασχεθείσαν δεξίωσιν εν τη επαύλει Σας. Η προσωπική Σας Ιδιαιτέρα Γραμματεύς διδα Λουκία ήδη προέβη εις την σχετικήν και κατ’ ιδίαν ενημέρωσιν δι όσα τυχόν διέφυγαν της προσοχής σας.

  Προσάρτημα:

  Θα ήθελον τώρα όπως επιστήσω την προσοχήν σας εις τα συγκεντρωθείσας υπ’ εμού πληροφορίας εκ των μυστικών πηγών περί των διαδικασιών και των γεγονότων άτινα ωδήγησαν εις τον έκτακτον οικονομικόν έλεγχον:
  Την επομένην του ελέγχου εκίνησα όλα τα νήματα και ήλθον εις επαφήν με όλας τας διαθεσίμους πηγάς. Προσέφυγα επίσης εις διεθνείς αναλυτάς και δημοσιογράφους , του Β.Δ.Κ. συμπεριλαμβανομένου. Εκ των πληροφοριών άτινας συνέλεξα και ανέλυσα ενδελεχώς:
  α) Διαψεύδεται η κυκλοφορήσασα φήμη ότι το αρχικόν διάβημα προς τον κον Γεώργιον Σόρος προέρχεται εκ Καλυβάρχου τινός , όστις φέρεται απαιτών ληξιπρόθέσμους οφειλάς ( ενοίκια ) υπό του Ιδρύματος. Σχετική έγκυρος πηγή εντός της Καλύβης ( σχολιαστής ) διέψευσε τοιούτον ενδεχόμενο διαρρηγνύων τα ιμάτια του. Ομοίως συντρέχουν αι ληφθείσαι πληροφορίαι υπό sissa , AnyWay και άλλων διπλών πρακτόρων.
  β) Ομοίως διαψεύδεται η εκδοχή ότι το διάβημα προέρχεται εκ τινός παρασκευαστή και διανομέα σουβλακίων ( «Ψησταριά το Laptop» ) , διότι επίτιμος ΙΘΙστής τις ονόματι Ομαδεών παρήγγειλε συστηματικώς εις το εν λόγω κατάστημα και εις χρέωσιν του σεπτού υμών Ιδρύματος.
  γ) Επικοινωνήσας προσωπικώς μετά του πνεύματος του κου Ντάλλες ( Dulles )
  επληροιφορήθην ότι το αρχικόν διάβημα προς τον κον Σόρος απεστάλη υπό των Ποντίων και Αριστερών εις αγαστήν συνεργασίαν μετά του Μηκρασιάτου. Οι μεν διότι αι παρασχεθείσαι εις αυτούς υπό του Προέδρου ( δηλαδή υφ’ υμών ) σταφίδαι εκρίθησαν ανεπαρκείς εις ποσότητα και απαράδεκτοι εις ποιότητα ( σεσηπόται ) , ο δε Μηκρασιάτης ισχυριζόμενος ότι ο Δόκτωρ Σούης εις αντιποίησιν του ιατρικού λειτουργήματος , δια της φιμώσεως αφαίρεσεν αυτώ πάσαν πατρότητος ελπίδα.

  Ταύτα και μένω ευπειθής και πρόθυμος σεβαστέ κε Πρόεδρε

  Καπετάν Φούρκας

  Σημειώση : Το έγγραφον διεβαθμίσθη ως Α.Α. NF βάσει των διατάξεων Χ31 β και Ψ84 γ του Κανονισμού Διαβαθμίσεων ΙΘΙ υπό του υπογράφοντος Διευθυντού ΓραΠΙ

 8. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  Προς
  Ίδρυμα ΙΘΙ
  Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων
  ΚΟΙΝ.: Γραφείον Προεδρίας,
  Γρ.Διευθυντού.

  Αξιότιμοι κύριοι
  Διαμαρτύρομαι εντόνως και καταγγέλω συγχρόνως το Γραφείον Δημοσίων Σχέσεων του ευαγούς σας Ιδρύματος διότι εις τας ανακοινώσεις και Δελτία τύπου σας προς ενημέρωσιν του φιλοθεάμονος κοινού δια τας δραστηριότητας του Οργανισμού σας περιλαμβάνονται πλήθος αρκτικόλεξων (πχ ΙΘΙ) και αγνώστων λέξεων ,όπως «μικρασιάτης», «Κωλούμπια»και άλλων ,με αποτέλεσμα την δημιουργίαν αποριών και ερωτημάτων ,τα οποία δυστυχώς δι εσάς συσκοτίζουν και υποβαθμίζουν το αναμφισβήτητα πλούσιο κοινωνικό έργο του Ιδρύματος σας!
  Δια ταύτα παρακαλώ όπως εκδόσετε τάχιστα
  «Παράρτημα» επεξηγηματικό των όσων εν τη αγωνία μου ανέφερα προηγουμένως δια την επιτυχεστέραν ενημέρωσιν και εκ τούτου ενίσχυσιν των σκοπών του Ιδρύματος!

  Δια το φωτορεπορτάζ βεβαίως μία λέξις αρμόζει και ενδείκνυται.
  Έκτακτον! (Ει δυνατόν να επαναληφθεί)

  Παρακαλώ να πρωτοκολληθεί η διαμαρτυρία μου αυτή και να τύχει απάντησης όπως νόμος ορίζει!

  ΥΓ. Εάν παρελπίδαν η οικονομική αδυναμία του ιδρύματος από τυχόν καταβολήν τόκων και χρεωλυσίων δυσχεραίνει την έκδοσιν Παραρτήματος ,ουδεμία αντίρρησις υφίσταται δια κατ ιδίαν ενημέρωσιν μου υπό του προσωπικού του ιδρύματος αφού απεκδυθεί της χειμερινής στολής εις κατάλληλον χώρον και κάθε τυχόν ευθύνης των συνεπειών του νόμου!
  Μετά τιμής
  Ν Α Τακτικός και Απορών Αναγνώστης

 9. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Τις εύλογες ανησυχίες των χριστών των εκ του Ιδρύματος παραγομένων και ελευθέρως διατεθημένων αγαθών και Υπηρεσιών, δια το είδος των ανταλλαγμάτων που παρεσχέθησαν, ώστε να περατωθεί χωρίς συνέπιες για τους Διαχειριστάς ο Οικονομικός Έλεγχος, καθώς και για τις Δικαιοπραξίες που εφηρμόσθησαν προς τούτον, έρχεται να ενισχύσει η επαμφοτερίζουσα τακτική τινών εκ των διαχειριστών, σχετικώς με το θέμα της εικονογραφήσεως και των υποτίτλων.

  Τούτων δοθέντων, ο υπότιτλος της εικόνος της παρούσης αναρτήσεως αποκτά δεσπόζουσα θέση.
  Είναι όντως, αγαπητοί, ο Διευθυντής των Εγκύων Βελτιώσεων ο εικονιζόμενος, όπως ισχυρίζεται ο αναρτήσας, δια του υποτίτλου, ή είναι ο ίδιος ο Διευθυντής του ΓΡΑ ΠΙ όπως ισχυρίσθηκα;;

  Παρακαλώ να προσεχθεί και να συγκριθεί η εικόνα με αυτήν που ακολούθως επισυνάπτεται:

  https://papoylis.wordpress.com/2010/11/18/%CF%86%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AC/

  Νομίζω ότι το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα, ειδικά αν στο προφανές ότι δεν υπάρχει ομοιότης του Δόκτωρος Σούη, προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο Διευθυντής του ΓΡΑ ΠΙ έχει μια μανία με τη συλλογικότητα και τις ομαδικές εμφανίσεις, γεγονός που φαίνεται καθαρά ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ (το μόνο που αλλάζει είναι οι παρτενέρ).

  Θα επιθυμούσα να κλείσω την παρέμβασή μου εκμηστυρεβόμενος ότι για αρκετό διάστημα ήμουν και εγώ αντικείμενο διαφόρων αποπροσανατολιστικών τακτικών, ως άκριτος δέκτης υπερφορτωμένων πληροφοριών .
  Όμως το ότι δεχόμουν (κατακέφαλα) τις πληροφορίες αυτές (που σημειοτέον ήταν και παραφορτωμένες), με οδήγησαν στο να ψάξω να βρω το φως μου.
  Έτσι, ανακάλυψα (από μόνος μου) τη μέθοδο των μετα-δεδομένων.

  Βέβαια, με σκληρή (επιστημονική) δουλειά τελειοποίησα και δική μου μέθοδο «τεκμηρίωσης» ότι ψηφιοποιημένου ίπταται και κολυμβά, η οποία είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές των πιο απαιτητικών Προτύπων (ακόμη και αυτών που ονομάζονται σα κάτι μοντέλα της BMW), και τώρα, όπως είδατε ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΜΑΙ.

 10. Ο/Η papoylis λέει:

  Η φωτογραφία την οποία επικαλείσθε αγαπητέ Αναγνώστα είναι παλαιά. Ο τότε νέος και σφριγηλός Δόκτωρ δυστυχώς σήμερον είναι ο νεάζων και ελαφρώς φουσκωμένος μπερμπαντης που βλέπετε στη δική μου αναρτηθείσα φωτό. Φαντάζπμαι ότι θα το επιβεβαιώσει συντόμως και ο ίδος. Αρά μη βασίζεστε ακόμα τόσο πολύ στις ικανότητες σας αποκωδικοποίησης των υπερκειμενικοτήτων του Ιδρύματος και της σχετικής επομένως «τεκμηρίωσης»

 11. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Ε άμα είναι έτσι, εντάξει!!
  Φρονώ ότι μπορώ να υσιγάσω, δεν θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για υπογραφή μνημονίων (προτιθέμενης συνεργασίας ή κατανόησης, μην πάει το μυαλό σας στο ..κακό) με τους χρηματοδότας !!

  ΥΓ Δυστυχώς (ειρήσθω εν παρόδω που λένε και οι ειδήμονες των ΜΜΕ) ενώ (οι κουλτουριαραίοι) ξέραμε ότι για την τεκμηρίωση προϋποτίθεται η αποκωδικοποίηση, καταντήσαμε η «τεκμηρίωση» να είναι απλώς ένα εργαλείο για την εύκολη αναζήτηση, η οποία θεωρείται ισοβαρής της αποκωδικοποίησης…

 12. Ο/Η papoylis λέει:

  🙂 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s